На  02 октомври 2018г. в Интер Експо Център, зала „Витоша“  гр. София се състоя конференция „Кръгова икономика и околна среда 2018“- Технологии, системи и решения.

Конференцията бе под патронажа на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет, Столична община.

Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с партньори: Аурубис България, Асарел Медет, Амилум България, с подкрепата на Столична община, институционален партньор  „Асоциация на Индустриалния Капитал в България“ и с любезното съдействие на Кока Кола ХБК за България и Cupffee.

Официалното откриване на форума бе уважено г-жа  Лилия Иванова, Зам.- министър на икономиката, г-н Николай Кънчев, Зам.- министър на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева, Председател, Комисия по околната среда и водите, г-н Теодор Дуралиев, Технически директор , Аурубис България,  г-н Цветан Симеонов, Председател, БТПП, г-н Васил Велев, Председател, АИКБ и инж. Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален Клъстер Средногорие.

Първият панел с модератор г-н Николай Минков, Индустриален клъстер Средногорие, се концентрира върху публични политики и програми и представи гледните точки на г-н Антон Пейчев, Старши експерт в дирекция “Управление на отпадъците”, Министерство на околната среда и водите, г-н Калин Маринов, Зам-главен директор Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, г-жа Лорита Радева, Председател, Постоянна комисия по опазване на околната среда,земеделие и гори, Столичен общински съвет, г-н Милен Кадийски,Секторен ръководител „Изследване и развитие“, Аурубис България.

След почивката вниманието бе насочено към корпоративните практики и програми  с модератор г-н Калоян Косоров, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори.

Презентации бяха изнесени от г-н Красимир Тодоров, асистент в отдел Безопасност на труда и околна среда на Амилум България, Mr. Rafal Rudzki, Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte, Mrs. Angela Pulejo, Manager, Cupffee, Mr. Mohamed Geraldez, Business Nomad @ Mgeraldez.com.

Заключителният панел на форума с модератор Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие бе ориентиран към бизнес практиките и решения.

Те бяха разгледани от г-н Георги Георгиев, представител и координатор на Фраунхофер за България и региона, г-жа Ловорка Кекез, Мениджър по околната среда за страната, Кока Кола ХБК, г-н Севдалин Спасов, Председател, Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба и д-р Ралица Ангелова, Балбок инженеринг АД.

В своята презентазия г-н Севдалин Спасов разгледа примера на скандинавския модел, като добра практика за регулиране и организация на кръговата икономика в бранша. Той заяви също, че Асоциацията подкрепя европейската директива за револвираща икономика, като по този начин се стимулират бизнес модели, които допринасят за увеличаване на живота на продукта, спестяване на ресурси и предотвратяват унищожаването на ценни материали като отпадъци.

Съгласно европейските директиви, до 2025 г. всяка страна членка трябва да изгради собствена програма за управление на текстилните отпадъци, като например скандинавския доброволен модел.

Устойчивата сертифицирана система за събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране на текстил има няколко основни цели: регламентиране на сектора, елиминиране на незаконното събиране и рециклиране, удвояване на количеството събран текстил за 10 години (спрямо 2012 г.) и достигне на 90% дял на повторната употреба.

Конференция „Кръгова икономика и околна среда 2018г. “постави акцент върху споделянето на добрите практики и успешни бизнес партньорства, които са довели до създаване и развитие на иновативни технологии, системи и решения с благоприятен ефект върху околната среда.

Участниците в конференцията дискутираха актуални теми касаещи постигане на индустриално развитие, което насърчава равновесието в околната среда. Чрез спазване принципите на кръговата икономика, където стойността на продуктите, материалите и ресурсите се запазва възможно най – дълго в икономическия цикъл, индустрията постига устойчивост в производството и потреблението, а това води до съхранение на околната среда, конкурентоспособност на  продукти и пазари, нови работни места и устойчив растеж.