Евротекс е един от най-големите преработватели и търговци на употребяван текстил у нас. За 17 години компанията е изградила дистрибуторска мрежа от 10 обекта в България, Гърция и Румъния, като от скоро има представителство и в далечния град Икике в Чили. Експортната дейност на компанията е насочена основно към клиенти от Африка, Източна Европа, Близкия изток, Пакистан, Латинска Америка.

Централата и сортировъчният център на компанията се намират в гр. Варна, където се обработват над 900 тона текстилни продукти на месец. Числеността на работещите в Евротекс се е увеличила  повече от три пъти за последните 5 години. От 84 служители през 2013 г.  къммомента в компанията работят над 260 човека.

Бидейки звено в рециклиращата индустрия, сред приоритетите на компанията е свеждането на депонирания отпадък до минимум, като настоящата стойност е под 0.1% (или  40 кг. при 45 000 кг. обработени текстилни продукти дневно). След първоначалното  систематично сортиране на суровината, останалата негодна част от събрания текстил се рециклира по различни начини. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба, както и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се балират и предават на други лицензирани компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Фирмите за последваща преработка на отпадъците се подбират с оглед на екологичните методи, които използват и гаранцията за ефективно оползотворяване на материите.

Част от материите, предимно пуловери и други плетива, се рециклират в нови прежди в Индия. Благодарение на разделянето по цветове не се налага повторно боядисване, с което се пести енергия и се намалява употребата на замърсители. Друга част от негодните текстилни материали, например дънки и бял текстил, се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават на инсталации за производство на изолационна вата.

Акцентът върху екологичното управление на получените и генерираните отпадъци налага и цялостна фирмена политика за редуциране, разделно събиране и рециклиране на използваните материали, която се прилага във всички звена на компанията. Постигането на такива резултати изисква системни обучения,съвместна работа и контрол на персонала. За целта е внедрена и се поддържа Система за управление на качеството и околната среда.

Какви са бъдещите цели на компанията по отношение на оползотворяване на отпадъците? Постигнатите стойности надминават не само средните за България, а  и тези за Европа и света като цяло. Количествата депониран отпадък, които в момента генерира производството, са резултат от погрешно попаднали в контейнерите нетекстилни,  нерециклируеми отпадъци илитакива, генерирани от персонала. Дейностите на компанията в тази насока са много ресурсоемки, като  са изцяло съобразени с петстъпковата йерархия в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците на Рамковата директива на ЕС и дори надхвърлят законовите изисквания и разпоредби. Затова и приоритетите на компанията занапред са насочени към задържането на тези нива и затварянето на модела на кръговата икономика.

TexCycle е брандът, чрез който Евротекс допълва стратегията си и затваря бизнес модела на ефективно оползотворяване на отпадъците. От началото на 2018 година компанията стартира събиране на ненужни дрехи и обувки в Гърция (Лариса, Трикала) и България (Стара Загора, Бургас, Аксаково и Белослав). TexCycle беше основен партньор на Столична община в две кампании за събиране на непотребни дрехи в столицата тази година – Пролетно почистване и Време за детокс на гардероба, като осигури система от мобилни и стационарни пунктове.

Тази дейност е проект в развитие, по който се работи активно и се планира през 2019 година да бъдат разположени специализирани контейнери и в други общини в България. Успоредно със събирането на употребявани дрехи, Texcycle  развива и комуникационна стратегия, чиято цел е повишаване на информираността и промяна в навиците за изхвърляне на непотребни облекла у хората.

Фирмата е сертифицирана съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015. Площадката за сортиране на дружеството е регистрирано съоръжение за оползотворяване на текстилни отпадъци, притежаващо всички необходими разрешителни за работа. Внедрена е и се поддържа Интегрирана система за управление с обхват „Събиране, доставка и оползотворяване на отпадъци от дрехи и текстил чрез сортиране. Търговия на едро с дрехи втора употреба.“