НА ВНИМАНИЕТО НА

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

       Изх. № 1/03.01.2020г.

СТАНОВИЩЕ

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.)

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

 

Във връзка с възникнала необходимост от допълнителни превантивни мерки за

намаляване на потенциалните рискове за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от отпадъците с произход от превоз/внос по процедурата за обществено обсъждане на Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г.), публикуван в Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите, Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба изразява следното становище:

Предвиденото изменение на чл. 22 от наредбата и по-конретно създаването на ал. 4 ще доведат до значително увеличаване на административната тежест за бизнеса и РИОСВ, като едновремонно с това няма да доведе до постигане  на целта за проследимост на компонентния състав на отпадъците, тъй като макар и превантивна това ще бъде отново документална проверка.

Мярката ще засегне тази част от компаниите, които спазват изискванията на ЗУО и регламент 1013/2006 и извършват трансграничен превоз на отпадъци с необходимите документи и няма да окаже влияние върху тези, които извършват нелегален превоз на отпадъци, тъй като те няма да уведомят РИОСВ за превозите.

От чисто практическа гледна точка бихме искали да обърнем внимание, че в посоченият срок от минимум три работни дни преди началото на превоза част от информацията, която се попълва в приложение VII не е напълно потвърдена, а именно:

  • Поле 3 Действително количество – тази информация става известна след натоварването в транспортното средство;
  • Поле 4 Действителна дата на превоза – възможно е да има промяна в реалната дата, спрямо очакваната такава три работни дни по-рано поради множество външни фактори;
  • Поле 5 Превозвач – макар и в по-редки случаи е възможно да има промяна в реалния превозвач, който ще извърши доставката спрямо очаквания три работни дни по-рано.

Поради тези причини, ако въпреки посочените от нас мотиви бъде взето решение за създаването на ал. 4 към чл. 22 от Наредбата, предлагаме прецизиране на срока на изпращане на попълнения формуляр по приложение VII до РИОСВ, а именно:

„(4) Лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006, в случаите, за които не се изисква нотификация, и получателите на отпадъците, изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците най-късно в деня на актуалното начало на всеки превоз копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.“

С настоящото становище подчертаваме, че АПТДВУ подкрепя приеманието на мерки за осъществяване на контрол на трансграничния превоз на отпадъци, без те да водят до излишно увеличаване на административната тежест за бизнеса, които са в интерес на реалния и светъл бизнес и не пречат на развитието на кръговата икономика.

С уважение,

Севдалин Спасов

Председател на Управителния съвет на 

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба

„Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба“ е сдружение с нестопанска цел, което обединява предприятия с предмет на дейност преработване на и търговия с текстилни материални, предназначени за повторна употреба.