Изх. № 05-10-2 /17.01.2020 г.                                

ДО

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОТНОСНО: Провеждане на спешна работна среща във връзка с оповестени намерения за налагане на мораториум върху вноса на отпадъци

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Рециклиращият сектор в България осигурява суровини за всички преработващи предприятия на територията на България.

С тревога следим зачестяващите случаи на нерегламентирано изгаряне на отпадъци и внос на такива с неизяснен произход, състав и направление за третиране и оползотворяване. Като национално представителна работодателска организация и представители на сектор, инвестирал значителни средства в инфраструктура, машини, съоръжения и технологии за преработка на отпадъци и тяхното превръщане в суровини, категорично се противопоставяме на лоши практики, които са удар по имиджа на рециклиращата индустрия, нанасят вреда на околната среда, човешкото здраве и кръговата икономика на България.

Кръговата икономика е приоритет на европейско ниво. Търсенето на суровини и енергийни ресурси се увеличава с нарастването на икономическия растеж, но основни ресурси не достигат в рамките на ЕС и европейските страни стават зависими от внос от други държави.

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда – добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини може да помогне за осигуряване на по-чиста околна среда.

Предприятията от рециклиращата и преработващата промишленост осъществяват внос и износ на отпадъци с различни кодове, които са ценна суровина за българската и европейската индустрия. Макар да разбираме обществените притеснения от придобилите гласност случаи на нарушения, всяка крайна мярка, вкл. временна забрана (мораториум) на вноса на отпадъци може да остави рециклиращия сектор без необходимите суровини. Това би причинило сериозни вреди на преработвателната промишленост с всички неблагоприятни социални последици. Целта е мярката да бъде пропорционална, като се ограничи до стриктно необходимото за защитата на човешкото здраве и околната среда. Това е необходимо, за да не бъде блокирана дейността на преработвателите на отпадъци от текстил, пластмаси, хартия, метали за металургията и ред други потоци и сектори. Не на последно място, следва да се подобри контролът по спазването на действащата нормативна уредба относно вноса и изгарянето на отпадъци, както и на издадените разрешения.

В тази връзка, изразяваме категорично становище, че общата забрана на внос на отпадъци от други държави-членки на Европейския съюз би била и в нарушение на правилата на Единния пазар и свободното движение на стоки в Общността. Обръщаме внимание, че евентуалната забрана (мораториум) за вноса на отпадъци ще наруши условията на Европейски регламент 1013/2006, определящ условията за трансграничен превоз на отпадъци в ЕС, както и Базелската конвенция по която България е страна.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Като представители на индустрията в сектора, настояваме за провеждане на работна среща в спешен порядък, с оглед използване на наличната експертиза и намиране на балансирано решение за преустановяване на нерегламентираните практики, което осигурява функционирането на кръговата икономика и оползотворяване на отпадъците в съответствие с одобрените технологии и издадени разрешителни, и в защита на здравето на българските граждани и правото им на здравословна и благоприятна околна среда.

 

ПОДПИСИ:

Българска стопанска камара

Асоциация на рециклиращата индустрия

Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба

Българска асоциация по рециклиране