ДО

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

       Изх. № 2/08.03.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

     

 

            Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (АПТДВУ) е юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо и представляващо повече от 40  преработватели и търговци на дрехи втора употреба. Нашите членове осъществяват дейност не само в България, но и в други държави-членки на Европейския съюз, в т.ч. Германия, Холандия, Дания, Швеция, както и в трети страни, сред които Швейцария и САЩ. Членовете на сдружението имат дългогодишен опит и натрупана експертиза в областта на разделното събиране и оползотворяване на отпадъци от текстилни продукти, подготовката им за повторна употреба и тяхната пазарна реализация като дрехи и обувки втора употреба. Асоциацията е член на Българската стопанска камара, на Европейската конфедерация на рециклиращите индустрии (EuRIC)[1], на Бюрото по международно рециклиране (BIR)[2], както и на Германо-българската индустриално-търговска камара.

            В определения срок представяме и разчитаме да вземете предвид настоящото становище по публикувания на 13.02.2021 г. в Портала за обществени консултации проект на Национален план за управление на отпадъците със следните препоръки и коментари:

 

  1. Предлагаме като конкретна мярка във връзка със спазването на йерархията при управление на отпадъците и по-конкретно отпадъците от обувки и текстил, които предстои да бъдат по-ефективно управлявани през периода на този НПУО да се поставят отделни цели за подготовка за повторна употреба на отпадъците от обувки и текстил.

Йерархията на отпадъците по чл. 4 от Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците дава приоритет на предотвратяването, включително повторната употреба, и на подготовката за повторна употреба на отпадъците пред тяхното рециклиране или друго оползотворяване. Една от целите на Директива (ЕС) 2018/851 е да се избегне третирането на отпадъци, при което се задържат ресурси на по-ниските нива на йерархията на отпадъците и да се увеличат процентите на подготовка за повторна употреба.

Опитът на нашите членове с дейности по събиране и преработка на отпадъци от текстил и обувки в страната и чужбина показва, че тези отпадъци за разлика от повечето други МРО имат добър потенциал за преработка в по-високите нива на йерархията. Приемането на задължителни цели за подготовка за повторна употреба на отпадъци от обувки и текстил ще гарантира постигане на целите относно спазването на йерархията. Това е необходимо и с цел синхронизация на националното законодателство с европейските политики и регламенти. През 2021 г. ще бъде приета Европейската Стратегия за текстила, в която се очаква да бъдат дефинирани конкретни мерки за стимулиране на подготовката за повторна употреба, както и на задължителни минимални цели за повторна употреба.

  1. Като цяло в НПУО се наблюдава, че се предвиждат отделни мерки за предотвратяване на отпадъците, но не и за подготовката им за повторна употреба, която всъщност е на по-високо ниво в йерархията от рециклирането.

Програма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци и Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО включват мерки са общи за постигането на цели по подготовка за повторна употреба и рециклиране и не предвиждат конкретни мерки за стимулиране на подготовката за повторна употреба.

Според Новия план за действие относно кръговата икономика от 11.03.2020 г. на Европейската комисия повторната употреба на продуктите има ключово значение за постигане на неутрална по отношение на климата, конкурентоспособна, кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите и удължаване на жизнения цикъл на продуктите, които са по-устойчиви и екологосъобразни.

  1. През 2021 г. Европейската комисия планира приемане на стратегия на Европейския съюз за текстилните изделия, изготвена с помощта на производителите и други заинтересовани страни. Стратегията ще представи конкретни мерки за постигане на целите за ефективно управление на отпадъци от текстил, които трябва да бъдат включени в стратегическите документи за управление на отпадъците в България и законодателството.

Целта на тази стратегия е да се укрепи промишлената конкурентоспособност и иновациите в сектора, да се стимулира пазарът на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия (включително пазарът за повторна употреба на текстил), да се предприемат мерки във връзка с „бързата“ мода и да се насърчат нови бизнес модели. Част от планираните марки включват осигуряване на насоки за постигане на поставените цели за разделно събиране на текстилни отпадъци и създаване на стимули за сортирането, повторната употреба и рециклирането на текстилни изделия. При определяне на националните мерки, чрез които България възнамерява да изпълни задължението си за въвеждане на разделно събиране на текстил, считано от 01 януари 2025 г., е препоръчително да се съобрази стратегията на ЕС за текстилните изделия и дадените от Европейската комисия насоки във връзка с разделното събиране на текстил и въвеждането на стимули за сортиране, повторна употреба и рециклиране на текстилни продукти.

Предстои приемане от другите държави-членки на национални мерки за изпълнение на задължението за разделно събиране на текстилни отпадъци, произтичащо от Директива (ЕС) 2018/851 от 30 май 2018 г. България би могла да почерпи опит и добри практики от приетите в другите държави-членки мерки и политики за въвеждане на разделно събиране на текстил.

Членството ни в най-утвърдените международни организации, обединяващи експерти и представители на рециклиращата индустрия, ни дава възможност да участваме активно в глобалните процеси, които засягат текстилната индустрия. Приоритет е създаването на новата Европейска текстилна стратегия и въвеждането на разширената отговорност на производителя при облеклата в сектора текстил. Тези теми и различните аспекти, произтичащи от Европейската зелена сделка, следва да се имат предвид и по отношение на националното законодателство, особено във връзка с предстоящата трансформация на сектора. АПТДВУ изразява готовност да допринася и на национално ниво, както по отношение на необходимата нормативна уредба, така и да участва в дискусиите за организирането на разделното събиране на текстила. АПТДВУ е част от EuRIC Textile – Комитетът на Европейката организация, представляваща рециклиращата индустрия, който отговаря за текстила. В тази си роля участваме в изготвянето на Стратегията за текстила на ЕК и сме готови да подкрепим прилагането й в България.

 

  1. В процеса на приемане на подзаконови нормативни актове, които регламентират дейностите по управление на отпадъци от обувки и текстил е важно да се въведат модулирани възнаграждения на организациите по оползотворяване по отношение на отделните продукти като се отчита тяхната устойчивост, пригодност за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества.

По този начин зависимостта на размера на таксата, която ще заплащат задължените лица ще служи като стимул за пускането на пазара на по-качествени и устойчиви продукти, които имат по-дълъг жизнен цикъл. Моделът на  „бързата мода“ и некачествените дрехи, които могат да се носят по един път и след това стават отпадък могат да бъдат повлияни чрез тази мярка като се въздейства директно върху свръхпроизводството на т.нар. дрехи за еднократна употреба посредством по-сериозни финансови задължения за тях. Също така е от важно значение възнаграждението на организациите по оползотворяване трябва да бъде достатъчно за постигането на целите по ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията.

Членовете на АПТДВУ имат дългогодишен опит в дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил и ще се радваме да допринесем за бъдещото развитие на тези дейности в страната. Изразяваме своята готовност да участваме в обсъждането на законовите и подзаконови нормативни актове, касаещи въвеждането на разширена отговорност на производителите на текстил и обувки.

С уважение,

 

Севдалин Спасов

Председател на Управителния съвет на 

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба

 

           

 

                                                 С уважение:

                                                                                                             /Севдалин Спасов/

[1] The European Recycling Industries’ Confederation

[2] Bureau of International Recycling

„Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба“ е сдружение с нестопанска цел, което обединява предприятия с предмет на дейност преработване на и търговия с текстилни материални, предназначени за повторна употреба.