ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ КРЪГОВ ТЕКСТИЛ

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) С този кодекс се установяват принципите на професионална етика, равнопоставеност и лоялна конкуренция при пазарното поведение на всеки член на Българска Асоциация Кръгов Текстил, наричана по долу за краткост „Асоциацията“.
(2) Правилата на този кодекс изхождат от разбирането, че дейността на членовете – фирми извършващи търговски дейности с употребявани облекла и текстилни материали, включително и подготовката им за повторна употреба в сортировъчни центрове, има:
1. изразена социална и икономическа значимост;
2. подлежи на обществен и държавен контрол;
3. изисква висока отговорност от търговците за поведението помежду им и на пазара и във взаимоотношенията им с държавни и обществени органи и организации.
(3) Етичният кодекс има за цел да създаде условия за укрепване авторитета на Асоциацията, като доброволна браншова организация на фирми, които:
1. спазват действащите в страната закони;
2. лоялни са към своите партньори, като не засягат фирмените си интереси;
3. гарантират за качеството и безопасността на предлаганите продукти;
4. не допускат непочтена реклама и нелоялна конкуренция;
5. не допускат некоректно поведение или заблуждаване на потребителите.

Чл.2. Етичният кодекс се основава на готовността на своите членове да работят в съответствие с добрите практики и етика при изпълнение на своята дейност.

Чл.3. Кодексът е неразделна част от Устава на Асоциацията.
(1) Всеки кандидат за член на асоциацията в заявлението си за приемане декларира, че ще спазва Етичния кодекс на Асоциацията.
(2) Нормите на Етичния кодекс са задължителни за всички членове на Асоциацията.

Чл.4. Спазването на Етичния кодекс се следи от Комисия по етика при Асоциацията.

Раздел II
ІІ. ПАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ В АСОЦИАЦИЯТА
Чл. 5. Членовете на Асоциацията подпомагат ръководството на Асоциацията с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на политиката на сдружението, както и при изпълнението на взетите решения и осъществяване правомощията на неговите ръководители.

Чл. 6. Отношенията между членовете на асоциацията се основават на принципите на уважение, честност, равнопоставеност, взаимно доверие, толерантност, отговорност и етичност.

Чл. 7. Членовете на Асоциацията не трябва да използват фирмени отличителни знаци, идентични или близки до тези на други членове на Асоциацията, което може да доведе до заблуда на потребителите.

Чл. 8. Членовете на Асоциацията установяват помежду си отношения на сътрудничество и взаимопомощ при решаване на общите за бранша проблеми.

Чл. 9. Членовете на Асоциацията спазват законите на Република България и Европейския съюз.

Чл. 10. Членовете на Асоциацията в своите действия се ръководят от принципите на професионалната отговорност в бранша и не допускат ситуации, които пораждат конфликт на интереси.

Чл. 11. Професионални разногласия между членове на Асоциацията не могат да бъдат предмет на публични полемики.

Чл. 12. Всеки член на Асоциацията извършва търговската си дейност и спазва пазарно поведение, с което укрепва и повишава своя авторитет в бранша и авторитета на Асоциацията.

Чл. 13.Член на ръководен орган на Асоциацията няма право под каквато и да е форма да използва положението си в асоциацията за получаване на предимства или облаги за ръководеното от него предприятие.

Раздел III
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
Чл.14. Членовете на Асоциация на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба спазват законодателството на Република България.

Чл.15. Членовете на Асоциацията, в своите действия се ръководят от принципите на лоялната конкуренция.

Чл.16. Членовете на Асоциацията предлагат качествени продукти, които са обработени, рекламирани и предлагани съобразно нормативните изисквания в Република България.

Чл.17. Членовете на Асоциацията осигуряват нормални, здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители и изпълняват стриктно всички свои задължения, като работодатели по Кодекса на труда.

Чл. 18. Всеки член на Асоциацията, основавайки се на добрите търговски практики и закона, съблюдава екологосъобразното управление на генерирани в резултат от дейността му отпадъци, с цел опазване на човешкото здраве и околната среда.

Чл. 19. Всеки член на Асоциацията, който извършва дейности по обработка на употребявани облекла и текстилни материали в сортировъчни центрове или има магазини в т.ч. за онлайн за продажба на употребявани дрехи за които са въведени регулации по националното и европейско законодателство в областта на управление на отпадъците, е длъжен да спазва следните изисквания:
1. да притежава валиден регистрационен или разрешителен документ за дейности с отпадъци, издаден от съответния компетентен орган.
2. да не приема употребявани облекла и текстилни материали, предмет на нелегален трансграничен превоз на отпадъци, освен в случаите на изрично разпореждане от държавен контролен орган;
3. да не предава отпадъци, получени в резултат от дейността си на лица, които не притежават валидна регистрация или разрешение за дейности с отпадъци, или съгласно закона нямат право да ги приемат;
4. да не предават (търгуват) отпадъци, вкл. отпадъци от текстил, получени в резултат от дейността си на физически лица за изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане;
5. да не допускат нерегламентирано изхвърляне, изоставяне или друга форма на незаконно унищожаване на отпадъци, получени в резултат от дейността си, както и замърсяване на околната среда.
6. в случай, че собственика на магазин в т.ч. онлайн, не успее да продаде цялото количество стока, то той е длъжен да реализира останалата част, съобразно изискванията на законите за управление на отпадъците

Чл. 20 (1). Всеки член на Асоциацията, да проявява нетърпимост по отношение на закононарушителите и всяка нерегламентирана дейност в сектора, включително да подава сигнали до Етичната комисия.
(2). При установяване на нерегламентирани практики или на лица, чиято дейност не е съобразена с изискванията на националното законодателство, членовете на Асоциацията по възможност събират индивидуализиращи данни за тях и да подават информация до ръководството на Асоциацията.

Раздел ІV.
ИНФОРМАЦИЯ
Чл.21. Асоциацията има право да предоставя при поискване от страна на трети лица информация, свързана с характера на дейността на своите членове. Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективно дейността на съответното предприятие или дружество и под никаква форма да не дава предимства на един член пред друг.

Чл.22. Подаването на невярна и/или подвеждаща информация както за собствената си дейност, така и за дейността на други членове на Асоциацията е в разрез с етичните норми и се счита за нарушение, което подлежи на санкциониране.

Чл.23. Всеки член може да предоставя на Асоциацията информация, която е от общ интерес за членовете. Такава информация би могла да бъде свързана с технологични нововъведения, държавни разпоредби и всякакви други данни, засягащи интереси на членове в рамките на ограниченията.

Чл.25. Членовете на Асоциацията не са длъжни и от тях не може да се изисква информация, която може да представлява фирмена или търговска тайна.

Чл.26. Всеки член трябва да уведомява чрез Асоциацията останалите членове в случай, че получи информация, която накърнява интересите на Асоциацията или на нейни членове.

Раздел V.
КОМИСИЯ ПО ЕТИКА
Чл.27.(1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали казуси, към Асоциацията се създава Комисия по етика.
1. Комисията по етика се състои от 3 /три/ до 5/пет/ члена.
2. Членовете на комисията се избират от Управителния съвет за срок от три години.
(3) Комисията се избира в срок до един месец след приемането на Етичния кодекс от Общото събрание на Асоциацията.
(4) Член на Комисията по етика може да бъде едновременно и член на Управителния съвет, но членовете на Управителния съвет не могат да бъдат мнозинство .

Чл.28.(1)Комисията по етика:
1. разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс.
2. дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.
3. действа като първа инстанция при нелоялно поведение на членове на Асоциацията;
4. осъществява контакт с не – членове на Асоциацията и получава информация за тяхното становище в случаите, когато те са страна по спор за нелоялно поведение с член на Асоциацията;
5. разглежда жалби, свързани със спазването на Етичния кодекс;
6. при установено нарушение на етичните норми, предлага на УС на Асоциацията налагане на наказание на члена нарушител, съгласно предвидените санкции.
(2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Управителния съвет.

Чл. 29. Всеки заинтересован член може да внесе жалба в Комисията по етика.

Чл.30.(1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася с мотивирано становище най-късно в трийсетдневен срок от датата на постъпването им.
(2) Непроизнасянето в определения срок, се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.
(3) При установено неспазване на Устава на Асоциацията и този Кодекс, Комисията дава предложение на Управителния съвет да постанови решение за налагане на санкция, предвидена в Етичния кодекс, до 30 /тридесет/ дни след уведомяването му от Комисията по етика.

Чл. 31. В случай на констатирана неоснователност на подадената жалба, иницииращата страна носи отговорност за неспазване на Етичния кодекс. Тя става обект на мотивираното предложение на Управителният съвет.

Раздел VI
САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
Чл.32. Санкциите по този кодекс се налагат с цел спазване на установените етични норми, превантивно въздействие върху нарушителите и закрила на останалите членове.

Чл.33. За неспазване нормите на Етичния кодекс може да се налагат следните санкции на член на Асоциацията:
1. забележка и публикуване в информационния бюлетин на Асоциацията;
2. писмено уведомяване на членовете на Асоциацията и даване публичност на случая;
3. предложение за изключване.

Чл.34(1) Забележката се изразява в отправяне на забележка към члена, неспазил нормите на този кодекс, пред Управителния съвет.
(2) Забележката се придружава от публикация на случая в информационния бюлетин на Асоциацията.

Чл.35. Писменото уведомяване се осъществява чрез официалното писмо до всички членове на Асоциацията. Публичност на случая може да се дава и чрез публикация в медиите.

Чл.36. Предложението за изключването на член, неспазил нормите на Етичния кодекс, се отправя до УС на Асоциацията Решението за изключване се взема по реда, определен в Устава на асоциацията

Чл.37. Решението за изключване се публикува в информационния бюлетин на Асоциация, след което се уведомяват и съответните държавни институции и контролни органи, в случай на извършени закононарушения.

Раздел VIІ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат в писмена форма до Комисията по етика.

§ 2. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от поне пет члена на Асоциацията, могат да бъдат внесени за разглеждане от Управителния съвет.

§ 3. Предложения до Общото събрание за промени в този кодекс може да прави само Управителният съвет на Асоциацията.

§ 4. Управителният съвет на Асоциацията предлага на общото събрание Етичния кодекс за приемане

§ 5. Етичният кодекс влиза в сила в едномесечен срок от приемането му от общото събрание.