Екологични спестявания от дейността на БАКТ

Използваните ресурси и ефектите от производството на нови текстилни продукти могат да бъдат ограничени с рециклиране на материалите или подготовката им за повторната употреба. Удължаването живота на текстила и правилното му третиране смекчават вредните въздействия върху околната среда. Дейността на БАКТ е фокусирана върху това.

96 170 тона*

СОРТИРАНИ ТЕКСТИЛНИ ОТПАДЪЦИ

Подготвени за повторна употреба или рециклиране

5 472 тона*

РАЗДЕЛНО СЪБРАН ТЕКСТИЛЕН ОТПАДЪК
В БЪЛГАРИЯ

Подготвени за повторна употреба или рециклиране

*за периода 2019-2021 г.

ВОДИ

Спестявания за природата в резултат от дейността на компаниите – членове на БАКТ*

13 млн. куб. м СПЕСТЕНА ВОДА от производство на дрехи

=

КОНСУМИРАНА ВОДА на 330 хил. европейци за ЕДНА ГОДИНА

220 млн. куб. м СПЕСТЕНА ВОДА за напояване на влакнодайни култури

=

Водата нужна за ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПШЕНИЦА за Стара Загора за 1 год.

УПОТРЕБА НА ЗЕМЯ

Спестявания за природата в резултат от дейността на компаниите – членове на БАКТ*

200 кв. км СПЕСТЕНА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ

=

Нужната площ за ИЗХРАНВАНЕТО НА 330 ХИЛ. ДУШИ за 1 година

ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ТОКСИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Спестявания за природата в резултат от дейността на компаниите – членове на БАКТ*

1,7 млн. т спестени въглеродни емисии ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА НОВ ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО

=

Отделените емисии от 2 млн. автомобили или 3/4 ОТ ВСИЧКИ КОЛИ В БЪЛГАРИЯ

ПРЕДОТВРАТЕНО ИЗХВЪРЛЯНЕ на 35 000 т естествени тъкани и свързаните с това ЕМИСИИ ОТ ГНИЕНЕ

=

Изхвърленият БИТОВ ОТПАДЪК НА 80 000 БЪЛГАРИ за цяла година

*За периода 2019-2021 г.

Повече информация за екологичните спестявания от прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор в България, вижте в Доклада, изготвен по поръчка на БАКТ