НАШИТЕ ЦЕЛИ

Българска Асоциация Кръгов Текстил цели:

  • Осигуряване прилагането на кръгова икономика в текстилния сектор в България;
  • Подпомагане изграждането на ефективно работеща система за разделно събиране на текстилни отпадъци в България;
  • Въвеждане на иновации и добри практики, осигуряващи оползотворяването на ненужен текстил с фокус върху високите нива на йерархията на отпадъците (превенция на отпадъка, повторна употреба и рециклиране);
  • Активно участие в законодателния процес на европейско ниво и в България;
  • Поддържане на високо качество на предлаганите от компаниите-членове продукти и услуги;
  • Насърчаване прилагането на установените държавни изисквания за дейностите в сектора;
  • Спазване на принципите на лоялна конкуренция и следене за нелоялни практики в бранша;
  • Осигуряване на екологосъобразно управление на генерираните в резултат на дейността на компаниите-членове отпадъци, с цел опазване на околната среда;
  • Повишаване осведомеността на гражданите за въздействията на текстилното производство и насърчаване на повторната употреба с цел опазване на природните ресурси и грижа за околната среда.